Add parallel Print Page Options

Ang mga Opisyal sang mga Soldado

27 Amo ini ang lista sang mga pangulo, mga kumander, kag mga opisyal sang mga Israelinhon nga nagaalagad sa hari bilang mga manugdumala sang grupo sang mga soldado nga nagaalagad sing isa ka bulan kada tuig. Ang kada grupo may 24,000 ka soldado.

Si Jashobeam nga anak ni Zabdiel amo ang kumander sang mga soldado sa nahauna nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Kaliwat siya ni Perez kag pangulo sang tanan nga opisyal sang mga soldado sa nahauna nga bulan.

Si Dodai nga kaliwat ni Ahoa amo ang kumander sang mga soldado sa ikaduha nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Miklot amo ang pinakamataas niya nga opisyal sa iya grupo.

Si Benaya nga anak ni Jehoyada nga pari amo ang kumander sang mga soldado sa ikatatlo nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Ining si Benaya amo ang maisog nga lider sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Ang iya anak nga si Amizabad amo ang pinakamataas niya nga opisyal sa iya grupo.

Si Asahel nga utod ni Joab amo ang kumander sang mga soldado sa ikaapat nga bulan. Ang iya anak nga si Zebadia amo ang nagbulos sa iya. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

Si Shamhut[a] nga kaliwat ni Izra amo ang kumander sang mga soldado sa ikalima nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

Si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa amo ang kumander sang mga soldado sa ikaanom nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

10 Si Helez nga taga-Pelon nga kaliwat ni Efraim amo ang kumander sang mga soldado sa ikapito nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

11 Si Sibecai nga taga-Husha nga kaliwat ni Zera amo ang kumander sang mga soldado sa ikawalo nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

12 Si Abiezer nga taga-Anatot nga kaliwat ni Benjamin amo ang kumander sang mga soldado sa ikasiyam nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

13 Si Maharai nga taga-Netofa nga kaliwat ni Zera amo ang kumander sang mga soldado sa ikanapulo nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

14 Si Benaya nga taga-Piraton nga kaliwat ni Efraim amo ang kumander sang mga soldado sa ika-11 nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

15 Si Heldai[b] nga taga-Netofa nga kaliwat ni Otniel amo ang kumander sang mga soldado sa ika-12 nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo.

Ang mga Opisyal sang mga Tribo sang Israel

16 Amo ini ang mga opisyal sang mga tribo sang Israel:

Sa tribo ni Reuben: si Eliezer nga anak ni Zicri.

Sa tribo ni Simeon: si Shefatia nga anak ni Maaca.

17 Sa tribo ni Levi: si Hashabia nga anak ni Kemuel.

Sa kaliwat ni Aaron: si Zadok.

18 Sa tribo ni Juda: si Elihu nga utod ni David.

Sa tribo ni Isacar: si Omri nga anak ni Micael.

19 Sa tribo ni Zebulun: si Ishmaya nga anak ni Obadias.

Sa tribo ni Naftali: si Jeremot nga anak ni Azriel.

20 Sa tribo ni Efraim: si Hoseas nga anak ni Azazia.

Sa katunga nga tribo ni Manase: si Joel nga anak ni Pedaya.

21 Sa katunga pa gid nga tribo ni Manase sa Gilead: si Iddo nga anak ni Zacarias.

Sa tribo ni Benjamin: si Jaasiel nga anak ni Abner.

22 Sa tribo ni Dan: si Azarel nga anak ni Jeroham.

Sila ang mga opisyal sa mga tribo sang Israel.

23 Sang ginsensos ni David ang mga tawo, wala niya ginlakip ang mga wala pa nagaedad sing 20 ka tuig, tungod nagpromisa ang Ginoo nga padamuon gid niya ang mga Israelinhon pareho sa mga bituon sa langit. 24 Ginsuguran ni Joab nga anak ni Zeruya ang pagsensos sa mga tawo pero wala niya ini matapos tungod naakig ang Dios sa sini nga sensos. Gani wala malista sa listahan ni Haring David ang kabug-usan nga kadamuon sang mga Israelinhon.

Ang mga Opisyal sa Ginharian

25 Si Azmavet nga anak ni Adiel amo ang nagadumala sang mga bodega sang palasyo sang hari.

Si Jonatan nga anak ni Uzia amo ang nagadumala sang mga bodega sa mga distrito, mga banwa, mga baryo, kag sa mga tore.

26 Si Ezri nga anak ni Kelub amo ang nagadumala sang mga nagaobra sa uma sang hari.

27 Si Shimei nga taga-Rama amo ang nagadumala sang mga talamnan sang ubas sang hari.

Si Zabdi nga taga-Shifam amo ang nagadumala sang mga ubas kag mga bino sang hari.

28 Si Baal Hanan nga taga-Geder amo ang nagadumala sang mga kahoy nga olibo kag sikomoro sa mga bulobukid sa nakatundan.[c]

Si Joash amo ang nagadumala sang mga talaguan sang lana sang olibo.

29 Si Shitrai nga taga-Sharon amo ang nagadumala sang mga baka nga nagahalab sa Sharon.

Si Shafat nga anak ni Adlai amo ang nagadumala sang mga baka sa mga kapatagan.

30 Si Obil nga Ishmaelinhon amo ang nagadumala sang mga kamelyo.

Si Jedea nga taga-Meronot amo ang nagadumala sang mga asno.

31 Si Jaziz nga Hagarnon amo ang nagadumala sang mga karnero.

Amo ini sila tanan ang mga opisyal nga nagadumala sang mga pagkabutang ni Haring David.

32 Si Jonatan nga tiyo ni Haring David amo ang iya manuglaygay. Isa siya ka maalamon nga tawo kag manunulat. Si Jehiel nga anak ni Hacmoni amo ang manunudlo sang mga anak sang hari. 33 Si Ahitofel ang isa pa ka manuglaygay sang hari. Si Hushai nga Arkhanon malapit nga abyan sang hari. 34 Sang mapatay si Ahitofel, ginbuslan siya ni Jehoyada (nga anak ni Benaya) kag ni Abiatar. Si Joab amo ang kumander sang mga soldado sang hari.

Footnotes

  1. 27:8 Shamhut: ukon, Shama.
  2. 27:15 Heldai: ukon, Heled.
  3. 27:28 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors