Add parallel Print Page Options

Ginsensos ni David ang Iya mga Soldado(A)

21 Ginkontra ni Satanas[a] ang Israel, gani ginsugyot niya si David nga isensos ang mga Israelinhon. Gani nagsiling si David kay Joab kag sa mga kumander sang mga soldado, “Lakat kamo, kag isipa ninyo ang mga Israelinhon halin sa Beersheba hasta sa Dan.[b] Dayon magbalik kamo diri agod mahibaluan ko kon pila sila tanan.”

Pero nagsabat si Joab, “Kabay pa nga padamuon sang Ginoo ang imo katawhan sing 100 ka pilo. Pero, Mahal nga Hari, ngaa nga gusto mo himuon ini nga butang? Indi bala nga mga sakop mo sila? Ti, ngaa dalahigon mo sila sa imo sala nga himuon?”

Pero nag-insister gid si David, gani ginlibot ni Joab ang bug-os nga Israel, kag dayon nagbalik sa Jerusalem. Ginsugid niya kay David ang kadamuon sang mga lalaki nga makasarang magpakig-away: 1,100,000 sa Israel kag 470,000 sa Juda. Pero wala pag-ilakip ni Joab sa pag-isip ang tribo ni Levi kag ni Benjamin tungod kay naugot siya sa sugo sang hari. Wala man malipay ang Dios sa sining sugo ni David, gani ginsilutan niya ang Israel. Dayon nagsiling si David sa Dios, “Nakasala gid ako sa akon ginhimo. Gani nagapakitluoy ako sa imo, Ginoo, nga patawaron mo ako nga imo alagad sa akon sala, kay kabuangan gid ang akon ginhimo.”

Nagsiling ang Ginoo kay Gad nga propeta ni David, 10 “Magkadto ka kay David kag papilia siya kon sa diin sa tatlo ka silot ang gusto niya nga himuon ko sa iya.” 11 Gani nagkadto si Gad kay David kag nagsiling sa iya, “Diin sa sini ang gusto mo: 12 Tatlo ka tuig nga gutom, tatlo ka bulan nga pagpanglaglag sa inyo sang inyo mga kaaway, ukon tatlo ka adlaw nga kalalat-an halin sa Ginoo paagi sa pagpanghalit sang anghel sang Ginoo sa bug-os nga duta sang Israel. Magdesisyon ka kag pahibalua ako kon ano ang isabat ko sa Ginoo nga nagpadala sa akon.”

13 Nagsabat si David kay Gad, “Nabudlayan gid ako magpili. Maayo pa nga ang Ginoo na lang ang magsilot sa akon sang sa mga tawo, kay maluluy-on gid ang Ginoo.” 14 Gani nagpadala ang Ginoo sang kalalat-an sa Israel, kag 70,000 ka Israelinhon ang napatay. 15 Dayon nagpadala ang Dios sang anghel sa paglaglag sang Jerusalem. Pero samtang ginalaglag sang anghel ang Jerusalem, nagbaylo ang hunahuna sang Ginoo sa pagsilot sa mga tawo. Gani nagsiling siya sa anghel nga nagapanglaglag sa mga tawo, “Tama na! Indi na sila pagsiluti.” Sadto nga tion didto nagatindog ang anghel sang Ginoo sa may linasan ni Arauna[c] nga Jebusnon.

16 Nagtangla si David kag nakita niya ang anghel sang Ginoo nga nagatindog sa kahanginan, sa tunga-tunga sang langit kag duta nga may ginauyatan nga espada nga nagatudlo sa Jerusalem. Dayon nagluhod si David kag ang mga manugdumala sang Israel, nga nagasuksok sang sako sa pagpakita sang ila pagpangasubo. 17 Nagsiling si David sa Dios, “Ako ang nagsugo nga isensos ang mga tawo. Ako ang nakasala. Ini nga mga tawo mga inosente pareho sa mga karnero. Wala sila sang may nahimo nga sala. O Ginoo nga akon Dios, ako na lang kag ang akon pamilya ang siluti. Indi pagpaantusa ang imo katawhan sa sini nga kalalat-an.”

18 Dayon ginsugo sang anghel sang Ginoo si Gad sa pagsiling kay David nga magtaklad siya sa linasan ni Arauna nga Jebusnon kag maghimo didto sang halaran para sa Ginoo. 19 Gani nagtaklad si David suno sa ginsugo sang Ginoo paagi kay Gad.

20 Sadto nga tion nagalinas si Arauna kag ang iya apat ka anak nga lalaki sang trigo. Kag sang makita nila ang anghel sang Ginoo, nagdalagan ang apat ka anak ni Arauna kag nagpanago. 21 Dayon nakita ni Arauna nga nagapadulong si David. Gani naghalin siya sa linasan kag nagluhod sa atubangan ni David bilang pagtahod sa iya. 22 Nagsiling si David sa iya, “Ibaligya sa akon ang imo linasan kay mapatindog ako sang halaran para sa Ginoo, agod mauntat na ang kalalat-an sa mga tawo. Bayaran ko ikaw kon pila gid ang iya bili.”

23 Nagsiling si Arauna kay David, “Sige, kuhaa, Mahal nga Hari. Himua kon ano ang maayo sa imo. Hatagan ko pa ikaw sang baka para ihalad bilang halad nga ginasunog, mga tapi nga ginagamit sa paglinas para igatong, kag trigo para ihalad bilang halad nga regalo. Huo, ihatag ko ini tanan sa imo nga libre.”

24 Pero nagsabat si Haring David kay Arauna, “Indi ko ini pagbatunon nga libre. Bayaran ko ikaw kon pila ang bili sini. Indi ko mahimo nga kuhaon lang ini sa imo kag ihalad sa Ginoo. Indi ako maghalad sang halad nga ginasunog nga wala sing bili sa akon.” 25 Gani ginbayaran ni David si Arauna sang 600 ka bilog[d] nga bulawan para sa sadto nga lugar. 26 Dayon naghimo siya didto sang halaran para sa Ginoo kag naghalad sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Kag dayon nagpangamuyo siya. Ginsabat siya sang Ginoo paagi sa pagpadala sang kalayo halin sa langit sa pagsunog sang mga halad sa halaran. 27 Dayon nagsiling ang Ginoo sa anghel nga ibalik niya ang iya espada sa tagub.

28 Sang nakita ni David nga ginsabat sang Ginoo ang iya pangamuyo, naghalad pa gid siya sang mga halad didto sa linasan ni Arauna nga Jebusnon. 29 Sadto nga tion, ang Tolda sang Ginoo kag ang halaran para sa mga halad nga ginasunog nga ginpahimo ni Moises sa kamingawan ara sa mataas nga lugar sa Gibeon. 30 Pero indi magkadto didto si David sa pagpamangkot sa Dios, tungod nahadlok siya sa espada sang anghel sang Ginoo.

Footnotes

  1. 21:1 ni Satanas ukon, sang kaaway.
  2. 21:2 halin sa Beersheba hasta sa Dan: buot silingon, sa bug-os nga nasyon sang Israel.
  3. 21:15 Arauna: ukon, Ornan.
  4. 21:25 600 ka bilog: mga pito ka kilo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors