Add parallel Print Page Options

Ang mga Anak ni Israel

Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni Israel: Reuben, Simeon, Levi, Juda, Isacar, Zebulun, Dan, Jose, Benjamin, Naftali, Gad, kag Asher.

Ang mga Kaliwat ni Juda

May tatlo ka anak nga lalaki si Juda sa iya asawa nga si Batshua nga Canaanhon. Sila amo si Er, Onan, kag Shela. Si Er amo ang kamagulangan. Malaot siya sa panulok sang Ginoo, gani ginpatay siya sang Ginoo. May mga anak pa nga lalaki si Juda kay Tamar nga iya umagad. Sila amo si Perez kag si Zera. Lima tanan ang anak ni Juda nga lalaki. Ang mga anak nga lalaki ni Perez amo si Hezron kag si Hamul. Ang mga anak nga lalaki ni Zera amo sila ni Zimri, Etan, Heman, Calcol, kag Darda[a]—lima sila tanan. Ang anak nga lalaki ni Carmi[b] amo si Acar.[c] Si Acar nga ini amo ang nagdala sang kagamo sa Israel tungod sa iya pagkuha sang butang nga gintugyan na sing bug-os sa Dios. Ang anak nga lalaki ni Etan amo si Azaria.

Halin sa Apo ni Juda nga si Hezron hasta kay David

Ang mga anak nga lalaki ni Hezron amo sila ni Jerameel, Ram, kag Caleb.[d] 10 Si Ram amay ni Aminadab, kag si Aminadab amay ni Nashon nga pangulo sang katawhan sang Juda. 11 Si Nashon amay ni Salmon,[e] kag si Salmon amay ni Boaz. 12 Si Boaz amay ni Obed, kag si Obed amay ni Jesse. 13 Ang kamagulangan nga anak ni Jesse amo si Eliab, ang ikaduha si Abinadab, ang ikatatlo si Shimea, 14 ang ikaapat si Netanel, ang ikalima si Radai, 15 ang ikaanom si Ozem, kag ang ikapito si David. 16 Ang ila mga utod nga babayi amo sila ni Zeruya kag Abigail. Si Zeruya may tatlo ka anak nga lalaki nga sila ni Abishai, Joab, kag Asahel. 17 Ang bana ni Abigail amo si Jeter nga Ishmaelinhon kag may anak sila nga lalaki nga si Amasa.

Ang mga Kaliwat ni Hezron kay Caleb kag sa Iban pa Niya nga mga Anak

18 Si Caleb nga anak ni Hezron may mga anak sa iya asawa nga si Azuba nga ginatawag man nga Jeriot.[f] Sila amo si Jesher, Shobab, kag Ardon. 19 Pagkapatay ni Azuba ginpangasawa ni Caleb si Efrat[g] kag may anak sila nga si Hur. 20 Si Hur amay ni Uri, kag si Uri amay ni Bezalel. 21 Sang nagaedad si Hezron sang 60 ka tuig, ginpangasawa niya ang anak ni Makir, ang utod nga babayi ni Gilead. May anak sila nga si Segub. 22 Si Segub amay ni Jair, nga nagdumala sang 23 ka banwa sa Gilead. 23 (Pero sang ulihi gin-agaw ni Geshur kag ni Aram ang mga banwa ni Jair[h] pati ang Kenat, kag ang mga baryo sa palibot sini. 60 tanan ka lugar.) Tanan sila amo ang mga kaliwat ni Makir nga amay ni Gilead.

24 Wala lang dugay nga napatay si Hezron sa Caleb Efrata sang nagbata ang iya asawa nga si Abia. Ang ila bata amo si Ashur nga amay ni Tekoa.

Ang mga Kaliwat ni Hezron kay Jerameel

25 Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni Jerameel nga kamagulangan ni Hezron: Si Ram nga kamagulangan, sunod si Buna, Oren, Ozem, kag Ahia. 26 Si Jerameel may isa pa ka asawa nga ang ngalan si Atara. Siya ang iloy ni Onam. 27 Ang mga anak nga lalaki ni Ram nga kamagulangan ni Jerameel amo sila ni Maaz, Jamin, kag Eker.

28 Ang mga anak nga lalaki ni Onam amo si Shamai kag si Jada. Ang mga anak nga lalaki ni Shamai amo si Nadab kag Abishur.

29 Ang ngalan sang asawa ni Abishur amo si Abihail. May mga anak sila nga lalaki nga amo si Aban kag si Molid.

30 Ang mga anak nga lalaki ni Nadab amo si Seled kag si Apaim. Napatay si Seled nga wala sing bata.

31 Ang anak nga lalaki ni Apaim amo si Ishi. Si Ishi amay ni Sheshan, kag si Sheshan amay ni Alai. 32 Ang mga anak nga lalaki ni Jada nga utod ni Shamai amo si Jeter kag si Jonatan. Napatay si Jeter nga wala sing bata. 33 Ang mga anak nga lalaki ni Jonatan amo si Pelet kag Zaza. Ini sila ang mga kaliwat ni Jerameel.

34 Si Sheshan wala sing anak nga mga lalaki kundi mga babayi lang. May suluguon siya nga Egiptohanon nga ang ngalan si Jarha. 35 Ginpaasawa ni Sheshan kay Jarha ang isa sa iya mga anak nga babayi, kag sang ulihi may anak sila nga lalaki nga si Atai. 36 Si Atai amay ni Natan, si Natan amay ni Zabad, 37 kag si Zabad amay ni Eflal. Si Eflal amay ni Obed, 38 si Obed amay ni Jehu, kag si Jehu amay ni Azaria. 39 Si Azaria amay ni Helez, si Helez amay ni Eleasa, 40 kag si Eleasa amay ni Sismai. Si Sismai amay ni Shalum, 41 si Shalum amay ni Jekamia, kag si Jekamia amay ni Elishama.

Ang Iban pa nga mga Kaliwat ni Hezron kay Caleb

42 Ang kamagulangan nga anak nga lalaki ni Caleb nga utod ni Jerameel amo si Mesha nga amay ni Zif. Ang ikaduha niya nga anak amo si Maresha nga amay ni Hebron.[i] 43 Ang mga anak nga lalaki ni Hebron amo sila ni Kora, Tapua, Rekem, kag Shema. 44 Si Shema amay ni Raham, kag si Raham amay ni Jorkeam. Si Rekem amay ni Shamai, 45 si Shamai amay ni Maon, kag si Maon amay ni Bet Zur.

46 Ang isa pa ka asawa ni Caleb amo si Efa nga iloy nila ni Haran, Moza, kag Gazez. Si Haran may anak nga si Gazez man ang ngalan.

47 Ang mga anak nga lalaki ni Jahdai amo sila ni Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa, kag Shaaf.

48 Ang isa pa gid ka asawa ni Caleb amo si Maaca. May mga anak sila nga lalaki nga sila ni Sheber, Tirhana, 49 Shaaf (nga amay ni Madmana), kag Sheva (nga amay ni Macbena kag ni Gibea). Ang anak nga babayi ni Caleb amo si Acsa. 50 Amo ini sila ang mga kaliwat ni Caleb.

Ang mga Kaliwat sang Anak ni Caleb nga si Hur

Si Hur ang kamagulangan nga anak ni Caleb kag ni Efrata. Ang mga anak nga lalaki ni Hur amo sila ni Shobal nga amay ni Kiriat Jearim, 51 si Salma nga amay ni Betlehem, kag si Haref nga amay ni Bet Gader. 52 Ang mga kaliwat ni Shobal nga amay ni Kiriat Jearim amo ang mga katawhan sang Haroe, ang katunga sang mga pumuluyo sang Menuhot[j] 53 kag ang mga lahi ni Kiriat Jearim nga amo ang mga Itranon, Puthanon, Shumatnon kag Mishranon. Sila ang ginhalinan sang mga Zoratnon kag mga Eshtaolinhon.

54 Ang mga kaliwat ni Salma amo ang mga taga-Betlehem, ang mga taga-Netofa, ang mga taga-Atrot Bet Joab, ang katunga sang mga Manahatnon, ang mga Zorhanon, 55 kag ang mga lahi sang mga eksperto sa pagsulat sang mga dokumento nga nagaestar sa banwa sang Jabez nga amo ang mga Tiratnon, Shimeatnon, kag Sucatnon. Amo ini sila ang mga Kenhanon nga naghalin kay Hammat, nga nagpundar sang Bet Recab.[k]

Footnotes

 1. 2:6 Darda: ukon, Dara.
 2. 2:7 Carmi: siguro anak ni Zimri.
 3. 2:7 Acar: ukon, Acan.
 4. 2:9 Caleb: sa Hebreo, Kelubai.
 5. 2:11 Salmon: ukon, Salma.
 6. 2:18 sa iya asawa… Jeriot: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 7. 2:19 Efrat: ukon, Efrata.
 8. 2:23 mga banwa ni Jair: ukon, Havot Jair.
 9. 2:42 Ang ikaduha… Hebron: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 10. 2:52 mga pumuluyo sang Menuhot: ukon, mga Manahatnon.
 11. 2:55 nagpundar sang Bet Recab: ukon, ginhalinan sang pamilya ni Recab.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors