Add parallel Print Page Options

Akusasyon sa Korte Batok sa Isa ka Utod sa Ginoo

Kon ang isa sa inyo may reklamo kontra sa iya kapareho nga tumuluo, ngaa ginadala pa niya ini sa husgado nga wala makakilala sa Dios? Ngaa wala niya ginadala sa mga katawhan sang Dios agod husayon ini nga problema? Indi bala nga sa ulihi nga mga inadlaw kita nga mga katawhan sang Dios amo ang magahukom sa mga tawo sang kalibutan? Gani kon kamo ang magahukom sa mga tawo sang kalibutan, ngaa indi kamo makasarang maghusay sang sina nga mga kaso nga tama kagamay? Indi bala nga bisan gani ang mga anghel aton pagahukman? Ti kundi masarangan man ninyo nga husayon ang mga kaso sa sining pagkabuhi. Gani kon may mga kaso kamo sa isa kag isa, ngaa ginadala pa ninyo ina sa mga tawo nga wala gani ginakilala sang iglesya? Dapat mahuya kamo! Ano, wala gid bala dira sa inyo sang maalam nga kahibalo maghusay sang inyo ginaawayan? Palareho kamo nga mga tumuluo, pero kamo man mismo ang nagaakusaray, kag didto pa mismo sa atubangan sang mga indi tumuluo.

Sa inyo pag-akusaray kamo mismo ang pierdi. Mas maayo pa nga pabay-an na lang ninyo ang nagahimo sa inyo sang malain kag nagadaya sa inyo. Pero ang inyo ginahimo, kamo mismo ang nagadaya kag nagahimo sang malain bisan pa sa inyo mga utod sa Ginoo. Indi bala nga ang tawo nga nagahimo sang malaot indi masakop sa paghari sang Dios? Gani indi ninyo pagdayai ang inyo kaugalingon! Kay indi gid masakop sa paghari sang Dios ang mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, ang mga nagapanginbabayi kag mga nagapanginlalaki, ang mga lalaki nga nagabaligya sang ila lawas, ang mga lalaki nga nagauluasawa sa pareho nila nga lalaki, 10 ang mga kawatan, ang mga dalok-dalok, ang mga palahubog, ang mga nagahambal sang malain kontra sa ila isigkatawo, kag ang mga tulisan. 11 Ang iban sa inyo pareho sini sang una. Pero natinluan na kamo sa inyo mga sala, ginpain na kamo sang Dios nga mangin iya, kag ginpakamatarong na kamo tungod kay Ginoong Jesu-Cristo[a] kag tungod sa Espiritu sang aton Dios.

Ang Inyo Lawas Puluy-an sang Dios

12 Ayhan may magasiling, “Puwede ako maghimo sang bisan ano.” Matuod ina, pero may mga butang nga indi makabulig sa imo. Gani bisan ginatugot sa akon ang maghimo sang bisan ano, indi ako magpaulipon sa bisan ano. 13 Ayhan may magasiling man nga “Ang pagkaon ginhimo para sa tiyan kag ang tiyan ginhimo para sa pagkaon.” Matuod ina, pero magaabot ang adlaw nga ang tiyan kag ang pagkaon dulaon sang Dios. Pero indi matuod nga ginhimo ang lawas sang tawo para sa paghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, kundi ginhimo ini para sa pag-alagad sa Ginoo; kag ang Ginoo amo ang nagaatipan sini. 14 Kag sa ulihi, ining aton lawas banhawon sang Dios paagi sa iya gahom, pareho sang ginhimo niya sa aton Ginoo.

15 Indi bala nga kita nga mga tumuluo bahin sang lawas ni Cristo? Amo ina nga indi mahimo nga ang aton lawas, nga bahin sang lawas ni Cristo, gamiton ta sa pagpakighilawas sa babayi nga nagabaligya sang iya lawas. 16 Indi bala nga kon ang lalaki nagapakighilawas sa babayi nga pareho sina, sila nga duha mangin isa na lang ka lawas? Kay nagasiling ang Kasulatan, “Sila nga duha mangin isa.”[b] 17 Kag sa pihak nga bahin, kon kita naghiusa kay Ginoong Jesu-Cristo, isa na kita ka espiritu sa iya.

18 Gani likawi ninyo ang imoral nga pagpakigrelasyon. Ang iban nga mga sala nga ginahimo sang tawo wala sing kaangtanan sa lawas, pero ang tawo nga nagahimo sang imoralidad nagapakasala kontra sa iya kaugalingon nga lawas. 19 Indi bala nga ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo? Gani ining aton lawas indi aton kundi iya sang Dios. 20 Kay mahal gid ang iya pagbakal sa aton. Gani gamita ninyo ang inyo lawas sa paagi nga madayaw ang Dios.

Footnotes

  1. 6:11 tungod kay Ginoong Jesu-Cristo: sa literal, sa ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo.
  2. 6:16 Gen. 2:24.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors