Add parallel Print Page Options

Ang Ginahimo nga Malaw-ay Dapat Ikahuya

May nabalitaan ako nga may ara dira sa inyo nga nagapakighilawas sa asawa sang iya amay. Ini sobra pa sa ginahimo sang mga wala nakakilala sa Dios, kay wala gani sila nagahimo sina. Kag sa pihak sina nahimo pa ninyo nga magpabugal. Dapat kuntani nagpangasubo kamo kag ginpahalin ninyo sa inyo grupo ang lalaki nga naghimo sina. 3-4 Bisan wala ako dira sa inyo sa lawas, ara ako dira sa espiritu. Kag sa ngalan[a] sang aton Ginoong Jesus, ginsentensyahan ko na ang naghimo sina nga sala. Gani sa inyo pagtilipon, kabiga ninyo nga ara ako upod sa inyo sa espiritu. Kag suno sa gahom nga ginhatag sa aton sang aton Ginoong Jesus, itugyan ninyo ina nga tawo kay Satanas sa paglaglag sang iya lawas agod maluwas ang iya espiritu sa adlaw sang paghukom sang Ginoo.

Indi kamo dapat magpabugal. Indi bala nahibaluan ninyo ang hulubaton nga nagasiling, “Kon ibutang ang gamay nga inugpahabok[b] sa harina kag masahon, magahabok ang bug-os nga harina.” Gani kuhaa ninyo ang inyo daan nga mga sala nga pareho sa inugpahabok, agod mangin matinlo kag bag-o kamo. Ang matuod, hilway na kamo sa sining daan nga inugpahabok, kay si Cristo ginhalad na para sa aton. Pareho siya sa karnero nga ginahalad kon Piesta sang Paglabay sang Anghel. Gani magselebrar kita sang sina nga piesta, kag magkaon sang tinapay nga wala sing inugpahabok, nga ang buot silingon talikdan ta na ang aton daan nga mga sala kag mga ginahimo nga malain, kag magkabuhi kita nga matinlo na sa sala, nga sinsero gid ang aton pagsunod sa kamatuoran.

Sa una ko nga sulat nga ginpadala sa inyo, nagsiling ako nga indi kamo magpakig-upod sa mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon. 10 Ang buot ko silingon, indi ang mga tawo nga wala pa makakilala sa Dios nga mga imoral ukon mga dalok-dalok kag mga kawatan, ukon mga nagasimba sa mga dios-dios. Kay kon sila inyo likawan, kinahanglan maghalin kamo sa sini nga kalibutan. 11 Ang akon ginatumod amo atong mga tawo nga nagapakilala nga mga utod man sa Ginoo pero mga imoral, dalok-dalok, nagasimba sa mga dios-dios, mapasipalahon, palahubog, kag kawatan. Indi kamo dapat mag-upod sa ila bisan sa pagkaon.

12-13 Kon sa bagay ano ang aton labot sa paghukom sa mga indi tumuluo? Ang Dios lang ang magahukom sa ila. Pero kinahanglan gid nga binagbinagon ta kon maayo ukon malain ang ginahimo sang aton kapareho nga tumuluo, kay nagasiling ang Kasulatan, “Pahalina ninyo sa inyo grupo ang tawo nga malaot.”[c]

Footnotes

  1. 5:3-4 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad.
  2. 5:6 ukon, lebadura. Sa English, yeast.
  3. 5:12-13 Deu. 17:7.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors