Add parallel Print Page Options

Mga Apostoles ni Cristo

Gani dapat kamo magkabig sa amon nga mga alagad kami ni Cristo nga ginasaligan sang Dios nga magbalita sang iya mga tinago nga kamatuoran. Kag ang tawo nga ginasaligan dapat magpakita nga masaligan gid siya.

Wala sing kaso sa akon kon ano ang pagkabig ninyo ukon ang pagkabig sang bisan sin-o sa akon. Ako mismo wala nagasiling nga ang akon pag-alagad sa Dios maayo ukon indi. Kon sa bagay limpyo ang akon konsensya, pero wala ina nagakahulugan nga wala na ako sing sala. Ang Ginoo gid lang ang makasiling kon husto ukon indi ang akon ginahimo. Gani indi kamo maghukom sa wala pa mag-abot ang husto nga panahon. Hulata ninyo ang pag-abot sang Ginoo. Amo ina ang tion nga ipaguwa niya ang tanan nga sekreto kag motibo sang kada isa. Dayon ang kada isa magabaton sang pagdayaw nga halin sa Dios nga bagay gid sa iya mga ginhimo.

Mga utod, gin-gamit ko nga halimbawa para sa inyo ang akon kaugalingon kag si Apolos, agod matun-an ninyo ang ginasiling nga “Indi magpasobra sa ginasiling sang Kasulatan.” Gani indi ninyo pag-ipabugal ang isa kag magsiling nga mas maayo siya sang sa isa. Ngaa nagahunahuna kamo nga mas maayo gid kamo sang sa iban? Ano ang ara sa inyo nga wala naghalin sa Dios? Kag kon sa Dios naghalin, ti ngaa ginapabugal ninyo nga daw inyo gid?

Nagahunahuna kamo nga wala na sing kulang sa inyo, nga bugana na kamo kag nagahari na sa ginharian sang Dios bisan kami amon wala pa. Kuntani nagahari na kamo agod makahari man kami upod sa inyo. Kon sa akon lang, kami nga mga apostoles daw ginbutang sang Dios sa pinakamanubo nga kahimtangan. Pareho kami sa mga tawo nga sentensyado na nga patyon kag ginatulok sang bug-os nga kalibutan, sang tanan nga tawo pati sang tanan nga anghel. 10 Tungod sa amon pagtudlo parte kay Cristo, nagasiling ang mga tawo nga mga buang kami. Pero kamo inyo, nagahunahuna nga mga maalam kamo tungod nga kamo ara kay Cristo. Mga maluya kami, pero sa inyo hunahuna, kamo indi. Ginadayaw pa kamo sang mga tawo, pero kami iya ginatamay lang nila. 11 Hasta gani subong ginaagwanta lang namon ang kagutom kag kauhaw, kag ginakulang pa kami sang amon mga bayo. Ginasakit kami sang mga tawo, kag wala kami sang kaugalingon nga balay. 12 Nagaobra kami kag nagapabalhas para lang mabuhi. Ginapangamuyuan namon ang mga tawo nga nagapasipala sa amon nga kaluoyan pa gid sila sang Dios. Kag ginaagwanta lang namon ang mga paghingabot sang mga tawo. 13 Ginapakahuy-an kami, pero nagasabat kami sing malulo. Hasta subong, sa hunahuna sang mga tawo daw basura kami, mga labing kubos nga klase sang mga tawo.

14 Wala ako nagasulat sini sa tuyo nga pakahuy-an kamo, kundi gusto ko nga tudluan kamo bilang mga hinigugma ko nga mga anak. 15 Kay bisan madamo ang nagatudlo sa inyo parte kay Cristo isa gid lang ang inyo amay sa pagtuo kag ina wala sing iban kundi ako. Mga anak ko kamo sa pagtuo kay Cristo Jesus tungod nga ako ang nagdala sa inyo sang Maayong Balita. 16 Gani ginapangabay ko kamo nga sundon ninyo ang akon ginahimo. 17 Amo ina nga ginapadala ko dira sa inyo si Timoteo nga akon hinigugma kag masaligan nga anak sa Ginoo, agod magpadumdom siya sa inyo sang akon mga pamaagi sa pagkabuhi bilang sumulunod ni Cristo. Ini nga mga pamaagi akon man nga ginatudlo sa tanan nga iglesya sa bisan diin nga lugar.

18 Ang iban sa inyo nagapabugal na, kay abi nila indi na ako magkadto dira. 19 Pero kon itugot sang Ginoo, makadto ako dira sa labing madali. Kag tan-awon ko gid kon ano ang mahimo sang sina nga mga tawo nga masyado kahambog kon maghambal. 20 Kay ang matuod, kon ang Dios amo ang nagahari sa aton kabuhi, mahibaluan man ina sang iban paagi sa aton mga hinimuan kag indi sa mga sugid lang. 21 Gani magpili kamo kon ano ang inyo gusto: pag-abot ko dira pang-akigan ko kamo ukon higugmaon nga may kalulo?

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors