Add parallel Print Page Options

Ang Kamatayon ni Cristo sa Krus

Mga utod kay Cristo, sang pagkadto ko dira sa inyo sa pagwali sang mga tinago nga kamatuoran sang Dios, wala ako naggamit sang madalom nga mga pulong ukon madalom nga mga kaalam. Kay gintuyo ko nga wala na ako sing iban pa nga iwali sa inyo kundi si Jesu-Cristo lang kag ang iya pagpalansang sa krus. Wala ako nagsalig sa akon abilidad sang dira ako sa inyo. Nagkurog pa gani ako sa kakulba. Sang pagwali ko sa inyo, wala ako naggamit sang mabinulakbulakon nga mga pulong agod makombinsi kamo, kundi ang Espiritu Santo amo ang nagpamatuod sa akon ginpanghambal paagi sa iya gahom, agod ang inyo pagtuo indi mapasad sa kaalam sang tawo kundi sa gahom sang Dios.

Ang Kaalam sang Dios

Kon sa bagay, nagatudlo kami sang madalom nga kaalam sa amon mga pagtudlo sa mga tawo nga malig-on na ang ila pagtuo sa Dios, pero ini nga kaalam wala naghalin sa mga tawo ukon sa mga nagadumala diri sa kalibutan nga natalana na nga magakawala. Ining kaalam nga akon ginasiling amo ang tinago nga kaalam sang Dios nga wala ginpahayag sa mga tawo sang una. Sang wala pa matuga sang Dios ang kalibutan, ginplano na niya ini nga mga butang agod mapadunggan niya kita. Ang mga nagadumala diri sa kalibutan wala nakaintiendi sang plano sang Dios. Kay kon naintiendihan nila, wala kuntani nila ginlansang sa krus ang Ginoo nga makagagahom. Pero suno sa ginasiling sang Kasulatan,

“Wala pa gid sing may nakita, nabatian, ukon nahunahuna ang tawo nga sarang maikomparar sa mga butang nga ginpreparar sang Dios sa mga tawo nga nagahigugma sa iya.”[a]

10 Ini nga plano sang Dios ginpahibalo na sa aton paagi sa iya Espiritu. Kay ang tanan nga butang nahibaluan sang Espiritu, bisan pa ang mga madalom nga hunahuna sang Dios. 11 Pareho sa aton nga mga tawo, wala sing may nakahibalo sang ginahunahuna sang isa ka tawo magluwas lang sa iya kaugalingon nga espiritu. Amo man ang sa Dios, wala sing may nakahibalo sang iya hunahuna magluwas lang sa Espiritu sang Dios. 12 Kag kita nga mga tumuluo ginhatagan sini nga Espiritu nga halin sa Dios kag indi ang iya sang kalibutan, agod maintiendihan ta ang kamatuoran parte sa mga pagpakamaayo nga ginhatag sang Dios sa aton.

13 Gani ang mga pulong nga amon ginahambal halin sa Espiritu Santo kag indi halin sa kaalam sang tawo. Ginasaysay namon ang mga pagpanudlo nga halin sa Espiritu sa mga tawo nga ara sa ila ang Espiritu. 14 Pero ang tawo nga wala sa iya ang Espiritu sang Dios indi magbaton sang mga pagpanudlo nga halin sa Espiritu, tungod nga para sa iya kabuangan lang ini. Kag indi niya ini maintiendihan tungod nga ang Espiritu gid lang sang Dios amo ang makabulig sa iya sa pag-intiendi sini. 15 Ang tawo nga ara sa iya ang Espiritu sang Dios makaintiendi sang tanan nga ginatudlo sang Espiritu. Pero indi siya maintiendihan sang mga tawo nga wala sa ila ang Espiritu sang Dios. 16 Nagasiling ang Kasulatan,

“Sin-o bala ang nakahibalo sang hunahuna sang Ginoo?
Sin-o bala ang makatudlo sa iya kon ano ang iya dapat himuon?”[b]

Pero kita, ara sa aton ang hunahuna ni Cristo.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors