Add parallel Print Page Options

Ang Paghambal sa Lingguahe nga Wala Natun-i

14 Gani tinguhai gid ninyo nga maghigugma, pero handuma man ninyo nga mahatagan kamo sang mga abilidad nga halin sa Espiritu Santo, labi na gid ang pagsugid sang mensahi sang Dios. Ang tawo nga nagahambal sa iban nga lingguahe nga wala niya natun-i wala nagapakighambal sa mga tawo kundi sa Dios, tungod nga ang mga tawo indi makaintiendi sa iya. Ang Espiritu Santo amo ang nagapahambal sa iya, kag ginahambal niya ang mga butang nga wala nahibalui sang iban. Pero ang nagasugid sang mensahi sang Dios nagahambal sa mga tawo agod makabulig, makapalig-on, kag makalipay sa ila. Ang tawo nga nagahambal sa iban nga lingguahe nga wala niya natun-i nagapalig-on sang iya kaugalingon, pero ang nagasugid sang mensahi sang Dios nagapalig-on sa iglesya. Gusto ko kuntani nga kamo tanan makahambal sa iban nga lingguahe nga wala natun-i, pero mas maayo gid kon makasugid kamo sang mensahi sang Dios. Tungod nga ang tawo nga nagasugid sang mensahi sang Dios mas importante pa sang sa tawo nga nagahambal sa iban nga lingguahe, luwas lang kon isaysay man niya ang kahulugan sang iya ginahambal agod mapalig-on ang iglesya. Ano ayhan ang inyo makuha, mga utod, kon magkadto ako dira sa inyo kag maghambal sa iban nga lingguahe nga indi ninyo maintiendihan? Siyempre wala gid! Kinahanglan may inugsaysay ako sa inyo nga halin sa Dios, ukon may inuglaygay ako nga kamatuoran, ukon may inugsugid ako nga mensahi sang Dios, ukon may inugtudlo ako.

Bisan sa mga instrumento nga wala sing kabuhi pareho sa plawta ukon gitara, kon indi maathag ang pagpatunog sang mga nota paano ang pagkahibalo sang nagapamati kon ano nga kanta ang ginatukar? Kag bisan sa manugtrumpeta sang mga soldado, kon indi maathag ang pagpatunog wala sing magpreparar para sa inaway. Amo man ini sa inyo, paano ang pagkaintiendi sang nagapamati sang imo ginahambal kon nagahambal ka sa iban nga lingguahe nga indi maintiendihan? Pareho lang nga nagahambal ka sa hangin. 10 Madamo nga mga lingguahe diri sa kalibutan kag ang tagsa-tagsa may kahulugan. 11 Pero kon indi ko maintiendihan ang ginahambal sang isa ka tawo kag indi niya man maintiendihan ang akon ginahambal, wala kami sang may makuha sa isa kag isa. 12 Gani tungod nga nagahandom kamo nga makabaton sang mga abilidad nga halin sa Espiritu Santo, tinguhai ninyo nga mabaton ang mga abilidad nga makapalig-on sa iglesya.

13 Gani ang tawo nga nagahambal sa iban nga lingguahe nga wala niya natun-i dapat magpangamuyo nga hatagan man siya sang abilidad nga makasaysay kon ano ang kahulugan sang iya ginahambal. 14 Kay kon nagapangamuyo ako sa iban nga lingguahe nga wala ko natun-i, bisan matuod nga nagapangamuyo ang akon espiritu, ang akon hunahuna indi makaintiendi sini. 15 Gani ano ang akon dapat himuon? Magapangamuyo ukon magakanta ako sa akon espiritu bisan indi ko ini maintiendihan, pero magapangamuyo ukon magakanta man ako nga maintiendihan sang akon hunahuna. 16 Kon magpasalamat ka sa Dios sa imo espiritu lang, kag indi maintiendihan, paano ang pagsiling sang iban “Amen” kon wala gani sila makaintiendi kon ano ang imo ginahambal? 17 Bisan matahom ang imo pagpasalamat sa Dios, pero kon ang iban indi makaintiendi, indi ka makabulig sa ila.

18 Nagapasalamat ako sa Dios nga wala sing may makalabaw sa akon kon parte sa paghambal sa mga lingguahe nga wala natun-i. 19 Pero sa mga pagtililipon sang mga tumuluo,[a] mas maayo pa nga maghambal ako sang lima lang ka tinaga nga maintiendihan, agod matudluan ko sila, sang sa maghambal ako sang linibo ka tinaga sa lingguahe nga indi maintiendihan.

20 Mga utod, kon parte sa sining mga butang, indi ko gusto nga maghunahuna kamo pareho sang bata. Kon parte sa malain, magmangin pareho kamo sa bata nga wala sing buot parte sa malain. Pero kon sa paggamit sang inyo hunahuna, magmangin tigulang kamo. 21 Nasulat sa Kasulatan nga nagsiling ang Ginoo,

“Magapakighambal ako sa sini nga mga tawo paagi sa lain nga mga lingguahe sang mga taga-iban nga lugar,
pero indi gid sila magpamati sa akon.”[b]

22 Gani ang paghambal sa iban nga lingguahe nga wala natun-i indi tanda para sa mga tumuluo kundi para sa mga indi tumuluo. Pero ang pagsugid sang mensahi sang Dios tanda para sa mga tumuluo, kag indi para sa mga indi tumuluo.

23 Gani, kon magtipon kamo nga mga tumuluo[c] kag tanan kamo maghambal sa mga lingguahe nga wala ninyo natun-i, kag may mga nagatambong nga indi tumuluo nga wala nakahibalo kon ano ang inyo ginahimo, indi ayhan sila magsiling nga mga buang kamo? 24 Pero kon tanan kamo magsugid sang mensahi sang Dios kag may magsulod nga indi tumuluo nga wala nakahibalo kon ano ang inyo ginahimo, makilala niya nga siya gali makasasala kag mahibaluan niya ang matuod niya nga kahimtangan. 25 Magaguwa pati ang mga sekreto nga iya ginahunahuna. Dayon magaluhod siya nga nagahinulsol kag nagasimba sa Dios. Kag makasiling siya nga ang Dios ara matuod sa inyo.

Ang Matuod nga Pagsimba

26 Gani, mga utod, amo ini ang dapat ninyo himuon kon magtipon kamo: ang iban magkanta, ang iban magtudlo, ang iban magsugid sang ginpahayag sang Dios sa iya, ang iban maghambal sa lingguahe nga wala niya natun-i, kag ang iban magsaysay kon ano ang kahulugan sina. Kag ang tanan nga ginahimo ninyo sa inyo pagtipon, himua ninyo para sa pagpalig-on sa iglesya. 27 Kon may ara nga maghambal sa lingguahe nga wala niya natun-i, dapat duha lang ukon tatlo ang maghambal, pero indi dapat magdulungan, kag kinahanglan may ara nga magsaysay kon ano ang kahulugan sang ginpanghambal. 28 Pero kon wala gid sing may makasaysay, dapat maghipos sila sa iglesya kag maghambal na lang sa ila kaugalingon kag sa Dios. 29 Kon may ara sa inyo nga may abilidad sa pagsugid sang mensahi sang Dios, tuguti ninyo nga maghambal ang duha ukon tatlo. Kag ang iban magpamati kag magbinagbinag kon bala husto ukon indi ang ila ginahambal. 30 Karon, kon may nagapungko didto nga nagapamati kag ginahatagan sang Dios sang inughambal, dapat maghipos ang nagahambal agod makahambal man siya. 31 Sa sini nga paagi, tanan kamo nga mga manugsugid sang mensahi sang Dios makabulos-bulos hambal, agod ang tanan makatuon kag mapalig-on ang pagtuo. 32 Ang manugsugid sang mensahi sang Dios sarang makapugong[d] sang iya kaugalingon. 33 Kay ang Dios wala nagahatag sang kagamo kundi kalinong.

Kon parte sa mga babayi, himua ninyo ang ginahimo sang mga katawhan sang Dios sa tanan nga lugar kon magtipon sila. 34 Dapat maghipos ang mga babayi sa inyo mga pagtililipon tungod nga wala sila ginatuguti nga maghambal. Dapat magpasakop sila sa mga lalaki pareho sang ginasiling sang Kasulatan. 35 Kag kon ang babayi may pamangkot, maghulat siya nga makapauli sila, kag didto sa ila balay makapamangkot siya sa iya bana, tungod nga makahuluya nga maghambal ang babayi sa pagtilipon sang mga tumuluo.

36 Ano, nagahunahuna bala kamo nga ang Maayong Balita naghalin sa inyo? Ukon kamo lang ang nakabaton sini? 37 Kon may ara sa inyo nga nagahunahuna nga siya manugsugid sang mensahi sang Dios ukon ginatuytuyan siya sang Espiritu Santo, dapat kilalahon niya nga ang akon mga ginasulat sa inyo sugo mismo sang Ginoo. 38 Kag kon may ara nga indi magsapak sa sining akon ginahambal, indi kamo magsapak sa iya.

39 Gani mga utod ko kay Cristo, maghandom gid kamo nga makasugid sang mensahi sang Dios, kag indi ninyo pagpunggi ang paghambal sa mga lingguahe nga wala natun-i. 40 Pero himua ninyo ang tanan sa husto kag maayo nga paagi.

Footnotes

  1. 14:19 pagtililipon sang mga tumuluo: sa literal, iglesya.
  2. 14:21 Isa. 28:11, 12.
  3. 14:23 mga tumuluo: sa literal, iglesya.
  4. 14:32 sarang makapugong: ukon, dapat magpugong.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors