Add parallel Print Page Options

Mga Anak sang Dios

Hunahunaa ninyo kon daw ano ka dako ang paghigugma sang Amay sa aton! Ginatawag niya kita nga iya mga anak. Matuod gid nga kita iya mga anak. Gani wala nakakilala sa aton ang mga tawo diri sa kalibutan tungod kay wala man sila nakakilala sa Dios. Mga hinigugma, karon mga anak na kita sang Dios. Pero wala pa mapahayag kon mangin ano gid kita sa ulihi. Nahibaluan ta nga kon mag-abot na si Cristo mangin kaangay kita sa iya, kay makita gid naton kon sin-o gid siya. Gani ang tagsa-tagsa nga may ara sini nga paglaom kay Cristo dapat magkabuhi sing matinlo subong nga ang kabuhi ni Cristo matinlo.

Ang bisan sin-o nga nagapakasala nagalapas sang mga sugo sang Dios, kay ang sala amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. Nahibaluan ninyo nga si Cristo nga wala gid sing sala nagkadto diri sa kalibutan sa pagkuha sang aton mga sala. Gani ang mga tawo nga nagakabuhi kay Cristo wala nagapadayon sa pagpakasala. Pero ang bisan sin-o nga nagapadayon sa pagpakasala wala gid makakita ukon makakilala sa iya.

Mga anak, indi kamo magtugot nga patalangon ni bisan sin-o! Ang tawo nga nagahimo sing matarong nagapakilala nga siya matarong, subong nga si Cristo matarong. Pero ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran. Tungod sina, ang Anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. Ang tawo nga nangin anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala, kay ang kinaugali sang Dios ara na sa iya. Kag tungod nga ang Dios amo ang iya Amay, indi na siya makapadayon sa pagpakasala. 10 Sa sini makilala kon sin-o gid ang mga anak sang Dios kag kon sin-o ang mga anak ni Satanas: Ang tawo nga wala nagahimo sang matarong ukon wala nagahigugma sa iya utod indi anak sang Dios.

Maghigugmaanay Kita

11 Amo ini ang pagpanudlo nga inyo nabatian sugod sang nagtuo kamo: dapat gid kita maghigugmaanay. 12 Indi kita dapat magsunod kay Cain. Sakop siya ni Satanas, gani ginpatay niya ang iya utod. Pero ngaa ginpatay gid niya ang iya utod? Kay ang mga binuhatan sang iya utod matarong kag ang iya malaot. 13 Gani mga utod ko kay Cristo, indi kamo magkatingala kon ginadumtan kamo sang mga tawo diri sa kalibutan. 14 Nahibaluan ta nga ginsaylo kita halin sa kamatayon pakadto sa kabuhi tungod nga ginahigugma ta ang aton mga utod. Ang wala nagahigugma ara pa sa kamatayon. 15 Ang tawo nga wala nagahigugma sa iya utod manugpatay. Kag nahibaluan ninyo nga wala sing manugpatay nga may kabuhi nga wala sing katapusan. 16 Sa sini nahibaluan ta ang matuod nga paghigugma: ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton. Gani kita dapat man maghatag sang aton kabuhi para sa aton mga utod. 17 Kon maayo ang aton pangabuhi pero wala kita nagabulig bisan nakita ta nga ginapigaduhan ang aton utod, makasiling bala kita nga ang gugma sang Dios ari sa aton? 18 Mga anak, indi lang kita maghambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita ta sa aton mga ginahimo nga matuod nga nagahigugma kita. 19 Sa sini nga paagi, nahibaluan naton nga ara kita sa kamatuoran, kag sarang na kita makaatubang sa Dios nga wala sing kahadlok 20 bisan kon ginasuknaan[a] kita sang aton konsensya. Kay nahibaluan ta nga ang Dios labaw pa sang sa aton konsensya, kag nahibaluan niya ang tanan. 21 Mga hinigugma, kon wala na kita ginasuknaan sang aton konsensya, mas may kaisog kita sa pagpalapit sa Dios. 22 Kag bisan ano ang aton pangayuon sa iya mabaton ta, kay ginatuman ta ang iya mga sugo kag ginahimo ang iya luyag. 23 Amo ini ang iya sugo: magtuo kita sa iya Anak[b] nga si Jesu-Cristo, kag maghigugmaanay kita suno sa iya sugo sa aton. 24 Ang tawo nga nagatuman sang mga sugo sang Dios nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Nahibaluan ta nga ang Dios nagakabuhi sa aton paagi sa iya Espiritu nga iya ginhatag sa aton.

Footnotes

  1. 3:20 ginasuknaan: sa iban nga Bisaya, ginasukmaan.
  2. 3:23 sa iya Anak: sa literal, sa ngalan sang iya Anak.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors