Add parallel Print Page Options

Ang mga Tawo nga Nag-upod kay David kag sa Iya mga Soldado

12 Amo ini ang mga tawo nga nagkadto kay David didto sa Ziklag kag nag-upod sa iya sang nagapanago siya kay Saul nga anak ni Kish. Isa sila sa mga nagbulig kay David sa inaway. May mga pana sila, kag sagad gid sila magpana ukon maglabyog sang bato, tuo man ukon wala nga kamot. Mga paryente sila ni Saul halin sa tribo ni Benjamin. Ginpanguluhan sila ni Ahiezer kag ni Joash nga mga anak ni Shemaa nga taga-Gibeah. Amo ini ang ila mga ngalan:

si Jeziel kag si Pelet nga mga anak ni Azmavet,

si Beraca kag si Jehu nga taga-Anatot,

si Ishmaya nga taga-Gibeon, nga bantog kag maisog nga lider sang 30 ka maisog nga mga soldado,

si Jeremias, Jahaziel, Johanan, Jozabad nga taga-Gedera,

si Eluzai, Jerimot, Bealia, Shemaria, kag Shefatia nga taga-Haruf,

si Elkana, Ishia, Azarel, Joezer, kag Jashobeam nga mga kaliwat ni Kora,

si Joela kag Zebadia nga mga anak ni Jeroham nga taga-Gedor.

May mga tawo man nga halin sa tribo ni Gad nga nag-upod kay David didto sa mabakod nga palanaguan sa kamingawan. Mga maisog sila nga mga soldado kag sagad sila maggamit sang taming kag bangkaw. Pareho sila kaisog sa mga leon, kag pareho kadasig sa usa sa kabukiran:

si Ezer amo ang ila pangulo,

si Obadias ang ikaduha,

si Eliab ang ikatatlo,

10 si Mishmana ang ikaapat,

si Jeremias ang ikalima,

11 si Atai ang ikaanom,

si Eliel ang ikapito,

12 si Johanan ang ikawalo,

si Elzabad ang ikasiyam,

13 si Jeremias ang ikanapulo,

kag si Macbanai ang ikaonse.

14 Ini sila nga mga kaliwat ni Gad mga kumander sang mga soldado. Ang pinakamaluya sa ila makadumala sang 100 ka soldado kag ang pinakamakusog sa ila makadumala sang 1,000 ka soldado. 15 Gintabok nila ang Suba sang Jordan sang tion sang tigbalaha sini sa una nga bulan sang tuig, kag gintabog nila ang tanan nga nagaestar sa kapatagan sa sidlangan kag sa nakatundan sang suba.

16 May mga tawo man nga halin sa tribo ni Benjamin kag ni Juda nga nagkadto kay David didto sa mabakod nga palanaguan. 17 Nagguwa si David sa pagsugata sa ila kag nagsiling, “Kon nagkadto kamo diri sa pagbulig sa akon bilang mga abyan, ginabaton ko kamo nga mag-upod sa amon. Pero kon nagkadto kamo diri sa pagtugyan sa akon sa akon mga kaaway bisan wala ako sing may ginhimo nga malain sa inyo, kabay pa nga makita ini sang Dios sang aton mga katigulangan kag silutan niya kamo.”

18 Dayon gin-gamhan sang Espiritu si Amasai nga sang ulihi nangin lider sang 30 ka maisog nga mga soldado, kag nagsiling siya,

“Imo kami, O David nga anak ni Jesse! Kabay pa nga magmadinalag-on ka kag ang mga nagabulig sa imo, kay ang imo Dios nagabulig sa imo.” Gani ginbaton sila ni David kag ginhimo nga mga opisyal sang iya mga soldado.

19 May mga tawo man nga halin sa tribo ni Manase nga nag-upod kay David sang magkadto siya sa mga Filistinhon sa pagpakig-away kay Saul. Pero ang natabo, wala magsugot ang mga Filistinhon nga mag-upod si David kag ang iya mga tinawo, kay nagahunahuna sila nga basi mag-unong liwat si David sa iya agalon nga si Saul. Gani pagkatapos nila diskusyon, ginpabalik nila si David sa Ziklag.

20 Amo ini ang mga tawo nga halin sa tribo ni Manase nga nag-upod kay David sa Ziklag: Adnah, Jozabad, Jediel, Micael, Jozabad, Elihu, kag Ziletai. Ang kada isa sa ila lider sang isa ka libo ka soldado sa tribo ni Manase. 21 Nagbulig sila kay David sa pagpakig-away sa mga manugsalakay, kay mga maayo sila tanan nga mga soldado. Amo ina nga nangin kumander sila sang mga soldado ni David. 22 Kada adlaw, may mga tawo nga nagakadto kay David sa pagbulig sa iya, hasta nga nagdamo kag naglig-on ang iya mga soldado.[a]

23 Amo ini ang kadamuon sang armado nga mga soldado nga nagkadto kay David didto sa Hebron sa pagbulig sa iya nga maagaw ang ginharian ni Saul, suno sa ginpromisa sang Ginoo:

24 Halin sa tribo ni Juda: 6,800 ka armado nga mga soldado nga may mga bangkaw kag mga pana.

25 Halin sa tribo ni Simeon: 7,100 ka maayo nga mga soldado.

26 Halin sa tribo ni Levi: 4,600 ka soldado, 27 lakip na si Jehoyada nga pangulo sang pamilya ni Aaron kag ang iya 3,700 ka tinawo, 28 kag si Zadok nga isa ka bataon kag maayo nga soldado kag ang 22 ka opisyal halin sa iya pamilya.

29 Halin sa tribo ni Benjamin nga mga paryente ni Saul: 3,000 ka soldado. Kalabanan sa mga kaliwat ni Benjamin padayon nga nag-unong kay Saul.

30 Halin sa tribo ni Efraim: 20,800 ka maayo nga mga soldado kag bantog sa ila mga pamilya.

31 Halin sa katunga nga tribo ni Manase: 18,000 ka soldado. Ginpadala sila para lang sa pagbulig nga mangin hari si David.

32 Halin sa tribo ni Isacar: 200 ka pangulo upod sa ila mga paryente nga ila ginadumalahan. Ini sila nakahibalo kon ano ang dapat himuon sang Israel kag kon san-o nila ini himuon.

33 Halin sa tribo ni Zebulun: 50,000 ka hanas nga mga soldado nga preparado sa inaway. Armado sila sang nagkalain-lain nga mga armas. Handa gid sila nga magbulig kag mag-unong kay David.

34 Halin sa tribo ni Naftali: 1,000 ka opisyal kag 37,000 ka soldado nga may dala nga mga taming kag mga bangkaw.

35 Halin sa tribo ni Dan: 28,600 ka hanas nga mga soldado nga preparado sa inaway.

36 Halin sa tribo ni Asher: 40,000 ka hanas nga mga soldado nga preparado sa inaway.

37 Kag halin sa mga tribo sa sidlangan sang Suba sang Jordan, ang tribo ni Reuben, Gad kag katunga sang tribo ni Manase: 120,000 ka soldado nga armado sang nagkalain-lain nga mga armas.

38 Ini sila tanan mga soldado nga nagbuluntad sa pagpakig-away. Nagkadto sila sa Hebron nga determinado sa paghimo kay David nga hari sa bug-os nga Israel. Halos ang tanan nga Israelinhon gusto gid nga si David mangin ila hari. 39 Nagpabilin sila didto sang tatlo ka adlaw upod kay David nga nagakinaon kag nagaininom kay ginpadal-an sila sang ila mga kasimanwa sang pagkaon. 40 Nagdala man sang pagkaon ang ila mga kadugo halin pa sa malayo nga lugar sang Isacar, Zebulun, kag Naftali. Ginkarga nila ini sa mga asno, mga kamelyo, mga mula,[b] kag mga baka. Madamo ang ila mga harina, mga binulad nga higos, pasas, bino, lana, baka, kag karnero. Malipayon gid ang tanan sa Israel.

Footnotes

  1. 12:22 hasta nga nagdamo kag naglig-on ang iya mga soldado: ukon, hasta nga nagdamo ang iya mga soldado, pareho sang mga soldado sang Dios.
  2. 12:40 mula: sa English, mule. Ini nga sapat kaanggid sa kabayo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors