Add parallel Print Page Options

Bulig Para sa mga Taga-Judea

16 Kon parte sa inyo inugbulig sa mga katawhan sang Dios didto sa Judea, himuon man ninyo ang akon ginpahimo sa mga iglesya sa Galacia. Kada Domingo, ang kada isa sa inyo magpain sang kantidad suno sa inyo kinitaan. Dayon tipunon ninyo ini agod sa pag-abot ko dira preparado na ang inyo inughatag. Pag-abot ko dira ipadala ko sa Jerusalem ang mga tawo nga inyo ginpili nga magdala sang inyo mga inugbulig kag ang akon sulat nga magapakilala sa ila. Pero kon kinahanglan gid nga magkadto man ako didto sa Jerusalem, magaupod na lang sila sa akon.

Ang Plano ni Pablo

Maderetso ako dira sa Corinto paghalin ko sa Macedonia, tungod nga maagi ako didto. Mahimo nga magadugay ako dira sa inyo. Basi kon dira pa ako magpaligad sang tigtulugnaw, agod mabuligan ninyo ako sa akon mga kinahanglanon sa akon pagbiyahe kon diin man ako magakadto. Indi ko gusto nga mag-agi lang ako sa inyo sing madali, kundi gusto ko nga kon dira na ako sa inyo, makatiner ako sing madugay, kon itugot sang Ginoo.

Pero karon matiner ako anay diri sa Efeso hasta sa adlaw sang Pentecostes, tungod nga madamo diri ang gusto magpamati sang Maayong Balita, kag nagapati ako nga madamo ang magatuo diri bisan madamo ang nagakontra.

10 Kon mag-abot dira si Timoteo, abiabihon ninyo siya agod indi siya magkatahap, tungod nga pareho man siya sa akon nga nagapangabudlay sa Ginoo. 11 Tahura ninyo siya. Kag kon maghalin na siya dira, buligi man ninyo siya sa iya mga kinahanglanon sa iya paglakat agod makabalik siya diri sa akon. Ginapaabot ko siya upod sang iban pa nga mga utod kay Cristo.

12 Kon parte sa aton utod nga si Apolos, ginpangabay ko gid siya nga magbisita dira sa inyo upod sang iban nga mga utod kay Cristo. Pero indi pa siya kuno makakadto dira sa sini nga mga tinion. Makadto lang siya dira ugaling kon may kahigayunan siya.

Katapusan nga mga Bilin

13 Magbantay kamo permi kag magpakalig-on sa inyo pagtuo kay Jesu-Cristo. Magpakaisog kag magpakabakod kamo. 14 Kag bisan ano ang inyo ginahimo, himua ninyo ini nga may paghigugma.

15 Mga utod, nahibaluan ninyo nga ang una gid nga mga Kristohanon dira sa Acaya wala sing iban kundi si Stefanas kag ang iya pamilya. Ginhalad nila ang ila kaugalingon sa pag-alagad sa mga katawhan sang Dios. Amo ina nga nagapangabay ako sa inyo 16 nga magpasakop kamo sa ila kag pati man sa tanan nga pareho sa ila nga nagapangabudlay para sa Ginoo.

17 Nalipay gid ako sang pag-abot nila ni Stefanas, Fortunatus, kag Acaicus. Kay bisan wala kamo diri, ari man sila, gani nahimo nila sa akon ang indi ninyo mahimo. 18 Nagahatag sila sang kalipay sa akon kag pati man sa inyo. Ang mga tawo nga pareho sa ila dapat nga pasalamatan sa ila mga ginahimo.

19 Ang mga iglesya diri sa probinsya sang Asia nagapangamusta sa inyo. Si Aquila kag si Priscila kag ang mga tumuluo nga nagatipon[a] sa ila balay sa pagsimba sa Dios nagapangamusta gid sa inyo, tungod nga pareho kamo nga ara sa Ginoo. 20 Nagapangamusta man sa inyo ang tanan nga utod kay Cristo diri.

Magkamustahanay kamo bilang mag-ulutod kay Cristo.[b]

21 Karon, ako mismo si Pablo ang nagasulat sini nga pagpangamusta:[c] Kamusta sa inyo tanan.

22 Kabay pa nga silutan sang Ginoo ang bisan sin-o nga wala nagahigugma sa iya.

Ginoo, balik na!

23 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo ni Ginoong Jesus.

24 Ginahigugma ko kamo tanan sa aton paghiusa kay Cristo Jesus.

Footnotes

  1. 16:19 mga tumuluo nga nagatipon: sa literal, iglesya.
  2. 16:20 bilang mag-ulutod kay Cristo: sa literal, nga may balaan nga halok.
  3. 16:21 Ginsulat mismo ni Pablo ini agod mahibaluan nila nga sa iya gid naghalin ini nga sulat.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors