Add parallel Print Page Options

Ai-cập sẽ bị trao vào tay Ba-by-lôn

30 CHÚA phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy nói tiên tri rằng, CHÚA là Thượng Đế phán:

Hãy khóc than như sau,
‘Ngày kinh khiếp sắp đến.’
Ngày đó gần kề,
    ngày xét xử của CHÚA sắp đến.
Đó là ngày u ám
    lúc mọi dân sẽ bị xét xử.
Một kẻ thù sẽ tấn công Ai-cập,
    và Cút sẽ run sợ.
Khi cuộc chém giết bắt đầu ở Ai-cập,
    thì của cải nó sẽ bị cướp đi,
    và các nền của nó sẽ bị phá sập.

Cút, Phút, Ly-đia, Á-rập, Ly-bi, và một số dân Ít-ra-en [a] đã lập ước với Ai-cập sẽ ngã chết trong chiến trận.”

CHÚA phán như sau:
“Những kẻ chiến đấu cho Ai-cập sẽ ngã xuống.
    Quyền lực mà nó hãnh diện sẽ biến mất.
Dân Ai-cập sẽ ngã chết trong chiến tranh,
    từ Mi-đôn về phía Bắc cho đến A-xoan về phía Nam,
CHÚA là Thượng Đế phán vậy.
Xứ chúng sẽ là vùng đất hoang vu nhất.
Các thành phố Ai-cập sẽ là
    những thành phố điêu tàn tồi tệ nhất.
Rồi chúng sẽ biết ta là CHÚA
    khi ta phóng hỏa Ai-cập
    và khi các dân theo nó bị đè bẹp.

Lúc đó ta sẽ sai sứ giả đến bằng tàu để khiến Cút hoảng sợ. Hiện nay chúng cảm thấy an toàn. Dân Cút sẽ run sợ khi Ai-cập bị trừng phạt. Thời kỳ đó chắc chắn sẽ đến.”

10 CHÚA là Thượng-Đế phán:
“Ta sẽ tiêu diệt một số lớn dân cư Ai-cập,
    dùng quyền lực của Nê-bu-cát-nết-xa,
    vua Ba-by-lôn.
11 Nê-bu-cát-nết-xa và đạo quân người,
    đạo quân hung bạo nhất của các dân,
    sẽ được mang đến để tiêu diệt xứ.
Chúng sẽ rút gươm nghịch lại Ai-cập,
    thây chết chật đất.
12 Ta sẽ khiến các suối của sông Nin
    thành đất khô,
    rồi bán đất ấy cho kẻ ác.
Ta sẽ dùng quyền lực của dân ngoại quốc
    tiêu diệt đất cùng mọi thứ trong đó.
Ta, CHÚA phán vậy.”

Các thần tượng của Ai-cập bị tiêu diệt

13 CHÚA là Thượng Đế phán:
    “Ta sẽ tiêu diệt các thần tượng
và dẹp các tượng thờ khỏi thành Mem-phít.
    Sẽ không còn lãnh tụ nào trong Ai-cập,
    Ta sẽ rải sự kinh hoàng trên khắp xứ Ai-cập.
14 Ta sẽ biến vùng Nam Ai-cập ra hoang vu
    cho lửa phát cháy từ Xoan
    và trừng phạt Thê-be.
15 Ta sẽ trút cơn giận ta lên Bê-lu-xi-um,
    nơi kiên cố của Ai-cập.
Ta sẽ tiêu diệt nhiều người ở Thê-be.
16 Ta sẽ châm lửa đốt Ai-cập,
    Bê-lu-xi-um sẽ đau khổ.
Các vách thành Thê-be sẽ bị sập tan hoang,
    và hằng ngày Mem-phít sẽ khốn đốn.
17 Các thanh niên của Hê-li-ô-bô-li và Bu-bát-ti [b]
    sẽ ngã chết trong chiến trận,
    và dân chúng sẽ bị bắt làm tù đày.
18 Ngày sẽ trở nên đen tối ở Ta-ban-he
    khi ta bẻ gãy quyền lực [c] của Ai-cập.
Rồi nó sẽ không còn tự phụ về quyền lực mình nữa.
Một đám mây sẽ phủ trên Ai-cập,
    và làng mạc nó sẽ bị chiếm và bắt đi lưu đày.
19 Cho nên ta sẽ trừng phạt Ai-cập,
    và chúng sẽ biết ta là CHÚA.”

Ai-cập sẽ suy yếu

20 Ngày bảy tháng giêng, năm lưu đày thứ mười một [d] thì CHÚA phán cùng tôi rằng: 21 “Hỡi con người, ta đã bẻ gãy cánh tay hùng mạnh của vua Ai-cập. Nó không được băng bó cho nên sẽ không thể nào lành được. Nó không được băng cho nên không thể nào đủ mạnh để cầm gươm đánh trận. 22 Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán: Ta nghịch lại vua Ai-cập. Ta sẽ bẻ gãy các cánh tay nó, cả tay lành lẫn tay gãy, rồi ta sẽ khiến gươm rơi khỏi tay nó. 23 Ta sẽ phân tán người Ai-cập ra khắp các dân, trải chúng ra giữa mọi nước. 24 Ta sẽ làm cho các cánh tay vua Ba-by-lôn thêm mạnh, đặt gươm ta vào tay người. Nhưng ta sẽ bẻ gãy cánh tay của vua Ai-cập. Cho nên khi người đối đầu với vua Ba-by-lôn, người sẽ kêu la đau đớn như người hấp hối. 25 Ta sẽ khiến tay vua Ba-by-lôn thêm mạnh, nhưng tay vua Ai-cập sẽ buông xuôi. Rồi mọi người sẽ biết ta là CHÚA khi ta đặt gươm ta vào tay vua Ba-by-lôn để người dùng nó chiến đấu với vua Ai-cập. 26 Ta sẽ phân tán người Ai-cập ra khắp các dân, rải chúng ra giữa mọi nước. Rồi chúng sẽ biết ta là CHÚA.”

Footnotes

  1. Ê-xê-ki-ên 30:5 dân Ít-ra-en Nguyên văn, “con của giao ước.” Câu nầy có thể nghĩa là “tất cả mọi người đã lập giao ước với Ai-cập,” hay là “Ít-ra-en, dân tộc đã lập giao ước với Thượng Đế.”
  2. Ê-xê-ki-ên 30:17 Hê-li-ô-bô-li và Bu-bát-ti Nguyên văn Hê-bơ-rơ, “thành On và Bi-bê-sết,” hai thành phố của Ai-cập.
  3. Ê-xê-ki-ên 30:18 quyền lực Nguyên văn, “ách.”
  4. Ê-xê-ki-ên 30:20 năm lưu đày thứ mười một Tức mùa hè năm 587 trước Công nguyên. Xem thêm 31:1.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

30  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

Hỡi con người, hãy nói tiên tri và rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy khóc than! Ngày khốn nạn dường nào!

Thật vậy, ngày ấy gần rồi, phán, là ngày của Đức Giê-hô-va; ngày có mây, kỳ của các dân tộc.

Gươm sẽ đánh trên Ê-díp-tô; sự buồn rầu ở trong Ê-thi-ô-bi, khi những kẻ bị giết sẽ ngã xuống trong Ê-díp-tô; chúng nó sẽ cất lấy đoàn dân nó, và những nền nó bị đổ.

Ê-thi-ô-bi, Phút, Lút, mọi người lộn giống, Cúp, và con cái của đất đồng minh, sẽ cùng chúng nó ngã xuống bởi gươm.

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Những cái nâng đỡ Ê-díp-tô sẽ ngã; sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hạ xuống. Chúng nó sẽ ngã trong nó bởi gươm, từ tháp Sy -e-nê, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Chúng nó sẽ hoang vu ở giữa các nước hoang vu, và các thành của nó sẽ ở giữa các thành tàn phá.

Thật, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã đặt lửa trong Ê-díp-tô, và khi mọi kẻ giúp nó bị tan nát.

Trong ngày đó, sẽ có sứ giả từ trước mặt ta đi trong tàu đặng làm cho người Ê-thi-ô-bi đương ở yên phải sợ hãi. Dân sự nó sẽ buồn rầu như trong ngày của Ê-díp-tô; vì, nầy nó đến gần rồi!

10 Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ cậy tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, để diệt đoàn dân của Ê-díp-tô.

11 Vua ấy cùng dân mình, là dân đáng sợ trong các dân, sẽ được đem đến đặng phá hại đất. Chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng Ê-díp-tô, và làm cho đất đầy những thây bị giết.

12 Ta sẽ làm cho các sông khô đi, và bán đất ấy trong tay những kẻ dữ. Ta sẽ cậy tay dân ngoại làm hoang vu đất ấy với mọi sự trong nó. Ta là Đức Giê-hô-va phán như vậy.

13 Chúa Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ hủy diệt các thần tượng và dứt các hình tượng khỏi thành Nốp. Trong đất Ê-díp-tô sẽ không có vua nữa, và ta sẽ rải sự kinh khiếp trong đất Ê-díp-tô.

14 Ta sẽ làm cho Pha-trốt nên hoang vu; đặt lửa tại Xô-an, và làm ra sẽ đoán phạt trên Nô.

15 Ta sẽ đổ cơn giận ta trên Sin, là thành vững bền của Ê-díp-tô, và sẽ diệt dân chúng của Nô.

16 Ta sẽ đặt lửa tại Ê-díp-tô, Sin sẽ bị đau đớn cả thể; Nô sẽ bị phá tan, và đương giữa ban ngày Nốp sẽ bị giặc hại.

17 Những người trai trẻ của A-ven và Phi-Bê-sốt sẽ ngã bởi gươm, và dân các thành ấy sẽ đi làm phu tù.

18 Tại Tác-pha-nết, ban ngày sẽ tối tăm, khi ta sẽ gãy các ách của Ê-díp-tô ở đó, và sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hết. Về nó, sẽ có đám mây che lấp đất ấy, những con gái nó sẽ đi làm phu tù.

19 Ta sẽ làm sự đoán phạt ta trên Ê-díp-tô, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

20 Năm thứ mười một, ngày mồng bảy tháng giêng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

21 Hỡi con người, ta đã bẻ cách tay của Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô. Nầy, không ai rịt thuốc để chữa lành; không ai quấn chỗ thương để hàn miệng và để lấy sức lại, hầu cho nó có thể cầm gươm.

22 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta nghịch cùng Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và sẽ bẻ hai cánh tay nó, cánh đương mạnh luôn với cánh đã gãy, và làm cho gươm rốt xuống khỏi tay nó.

23 Ta sẽ làm cho tan tác dân Ê-díp-tô trong các dân, và rải hết thảy chúng nó ra trong các nước.

24 Ta sẽ làm cho cánh tay vua Ba-by-lôn thêm mạnh, để gươm ta trong tay người; nhưng ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, vua nầy rên la trước mặt vua kia, như một người bị thương hầu chết rên la vậy.

25 Ta sẽ nâng đỡ hai cánh tay của vua Ba-by-lôn, và hai cánh tay của Pha-ra-ôn sẽ sa xuống. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ trao gươm ta trong tay vua Ba-by-lôn, và người sẽ giơ gươm ấy ra nghịch cùng đất Ê-díp-tô.

26 Ta sẽ làm tan tác dân Ê-díp-tô trong các dân, rải chúng nó ra trong các nước; và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors